REACH – Säkerhetsutbildning för användning av diisocyanater

REACH – Säkerhetsutbildning för användning av diisocyanater

Vad står REACH för?

REACH står för Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals Regulation. Det är en europeisk förordning som syftar till att bättre skydda människors hälsa och miljön från potentiella risker från kemikalier, samtidigt som den säkerställer att EU:s kemiska industri upprätthåller sin globala konkurrenskraft.

Nya REACH-regler

Europeiska unionen har infört en ny begränsning för användningen av produkter som innehåller mer än 0,1 % monomera diisocyanater. Denna nya regel hänvisar också till användningen av den pigmenterade Double Coat DD-färgen när den används i en professionell industriell produktion eller reparation och underhåll av nöjesbåtar.

Från och med den 24 augusti 2023 måste alla professionella och industriella användare genomgå utbildning innan de använder sådana produkter.

Varför är det viktigt?

Vid arbete med tvåkomponents polyuretanfärger är försiktighetsåtgärderna i säkerhetsdatabladen viktiga för att skydda användarnas hälsa och säkerhet. I tvåkomponents polyuretanfärger blandas basen med härdaren i ett specifikt förhållande. Efter blandning sker en reaktion baserad på tvärbindning av prepolymerer genom deras isocyanatgrupper.
Vid applicering av sådana polyuretanprodukter kan användare exponeras för minimala mängder oreagerade monomera diisocyanater som används vid framställningen av dessa prepolymerer. Efter fullständig härdning har emellertid diisocyanaterna reagerat och de slutliga föreningarna är helt fria från dessa reaktiva kemikalier.

Kommer De IJssel Coatings nuvarande polyuretan-produkter att förbli tillgängliga för industri- och tillverking?
Ja, Double Coat DD Lack kommer att fortsätta att vara tillgänglig. Användare kan fortsätta att använda denna produkt genom att ta online-utbildningen och få ett certifikat som är giltigt i fem år. De IJssel Coatings arbetar dock hårt för att även erbjuda Double Coat DD-lack i låg monomerhalt (dvs under gränsvärdet) inom överskådlig framtid.

Fri tillgång till PU-utbildning om diisocyanater

Genom att följa stegen nedan kan du få utbildning och certifiering i säker hantering av diisocyanater enligt de juridiska utbildningskraven i REACH-förordningen.

1. För att gå det träningsprogrammet utan kostnad:

Klicka här

2. Välj önskat språk

3. Scrolla ner till ”tillgängliga utbildningar (available trainings)
4. Välj 1 av kurserna. (Observera! Vi erbjuder gratis endast de utbildningar som är tillämpliga på vår Double Coat DD färg) Det här är följande kurser:

003, Sprutlackering i väl ventilerad lackbox, öppna blandningar, rengöring och avfall

005, Applicering med pensel eller roller, öppna blandningar, rengöring och avfall

023, Professionell målning – Målning med pensel och roller

Om du penslar eller rollar våra produkter gå utbildning 005. Om du sprayar våra produkter gå utbildning 003. Om du penslar, rollar och sprayar våra produkter gå utbildning 003 och 023.

5. Klicka på registrera

6. Fyll i alla obligatoriska fält och klicka på Nästa.

7. Ange koden DeIJssel-2023. När du har skrivit in kommer du att se att beloppet som ska betalas för utbildningen är 0 €.

Alternativ för att följa REACH-lagstiftningen

De IJssel Coatings erbjuder sina användare flera alternativ för att följa den begränsade användningen av diisocyanater. Vår Double Coat DD Lack förblir tillgänglig, men dess användning kräver att användaren är utbildad och certifierad. Dessutom erbjuder De IJssel Coatings flera alternativ till Double Coat DD Lacksom inte kräver ytterligare åtgärder såsom: Tweecolux, Double Coat Double UV ”new” och Double Coat Modellack.

Vad är diisocyanater?

Diisocyanater används främst för att tillverka polyuretanprodukter, såsom styva material eller flexibelt skum, färg eller lack, lim, tätningsmedel och elastomerer. De finns i varierande grad i flytande och degiga produkter, men reagerar helt med omgivande fukt och finns därför inte längre i färdiga, härdade polyuretanprodukter.

Kommer polyuretanprodukter att förbjudas under den nya REACH-begränsningen?

Begränsningen förbjuder varken försäljning eller användning av PU-produkter.

För vilka produkter gäller begränsningen?

Begränsningen gäller alla produkter som innehåller mer än 0,1 % monomera diisocyanater, såsom; vår Double Coat DD Lack. Det är viktigt att notera att härdade produkter i färdig form inte längre innehåller isocyanater och begränsningen gäller inte för dem. Den är inte heller tillämplig på produkter med mycket låga restmängder av diisocyanat, till exempel vår Tweecolux, Double Coat Double UV/Karat och Double Coat Modellack.

Vad är syftet med denna begränsning?

Register över arbetsrelaterade incidenter över hela Europa registrerar regelbundet korrekta, om än låga, årliga antal astmafall relaterade till arbete med diisocyanater. 2012 påbörjade den tyska myndigheten BAuA arbetet med en förordning för att avsevärt minska dessa siffror. Diisocyanater kan hanteras säkert om adekvat hantering och riskhanteringsåtgärder vidtas. En enstaka incident kan dock göra en person känslig för diisocyanater, vilket då kan orsaka astma även vid de lägsta koncentrationerna. Det bästa sättet att hantera en sådan risk är att utbilda alla som arbetar med diisocyanater om korrekt hantering.

Vilka juridiska begränsningar gäller för distributörer, användare och deras arbetsgivare?

Begränsningen säkerställer att alla som hanterar diisocyanater professionellt är utbildade om deras egenskaper och kraven på säker användning innan de används. Den har två delar: den ena gäller tillverkare av PU-produkter och den andra för professionella användare.
1. För att sälja en produkt som omfattas av begränsningen ska utbildningskravet anges på etiketten och leverantören ska ge kunden information om var eller hur man skaffar sig den utbildning som krävs.

2. För att använda en produkt som omfattas av begränsningen måste arbetsgivaren dokumentera att användaren har genomgått utbildningen.

Finns det ett schema för genomförandet av utbildningen?

24 februari 2022: Produkter som omfattas av begränsningen måste märkas i enlighet därmed.
24 augusti 2023: Utbildning måste vara genomförd innan de aktuella produkterna används.
Utbildningen är giltig i fem år och ska därefter förnyas.

Vem kan ge denna obligatoriska utbildning?

Lagtexten anger vilka ämnen som ska behandlas och kräver att utbildningen anpassas till appliceringsprocessen. Utbildningen kan genomföras online eller personligen. Utbildaren ska ha genomgått yrkesutbildning inom arbetarskydd. Branschorganisationer i diisocyanatförsörjningskedjan har utvecklat utbildningsmaterial som uppfyller dessa krav och erbjuder utbildningen online via en offentlig internetplattform. Utbildare kan också få tillgång till detta utbildningsmaterial via samma webbplats.

Erbjuder De IJssel Coatings denna REACH-utbildning för kunder?

De IJssel Coatings erbjuder onlinekurser som gäller vår produkt Double Coat DD färg genom att tillhandahålla en kupongkod för fri tillgång till utbildningen.

Hur vet jag om jag behöver gå den här utbildningen?

Du måste gå utbildningen om du använder någon produkt som innehåller mer än 0,1 % diisocyanater i en professionell eller industriell miljö. Alla produkter som omfattas av denna begränsning måste ha följande mening på förpackningen:
”Från och med den 24 augusti 2023 krävs adekvat utbildning innan industriell eller professionell användning.”
De IJssel Coatings lägger också till denna mening till sitt säkerhetsdatablad och ytterligare information om att få tillgång till onlineutbildning i det tekniska databladet.

Vem ansvarar för användarutbildningen och vem övervakar efterlevnaden?

Användarens arbetsgivare eller fristående användare ansvarar för att utbildningen genomförs och för att dokumentera framgångsrikt deltagande. Nationella arbetsinspektioner kan verifiera denna dokumentation.